Thursday, Nov 14

Tzu Chi Foundation

Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation, Philippines - Jing Si Hall